• Einsteinstraat 18 3281 NJ Numansdorp

ALGEMENE VOORWAARDEN LEKOR ADMINISTRATIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Lekor opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
1.2 Lekor: de eenmanszaak Lekor administraties, gevestigd en kantoorhoudende aan Einsteinstraat 18, 3281 NJ Numansdorp. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53332164.
1.3 Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Lekor (elektronisch) ter beschikking gestelde informatie of gegevens evenals alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Lekor vervaardigde of verzamelde gegevens al dan niet ondergebracht bij derden evenals alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht.
1.4 Levering: het in het bezit van Opdrachtgever stellen van de resultaten van de aan Lekor opgedragen Werkzaamheden, dan wel het verrichten van de opgedragen Werkzaamheden.
1.5 Opdracht/Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Lekor zich tegenover Opdrachtgever verbindt om als opdrachtnemer bepaalde Werkzaamheden te verrichten en waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.
1.6 Voorwaarden: deze door Lekor gehanteerde algemene voorwaarden.
1.7 Werkzaamheden: alle door Lekor als administratiekantoor ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren (advies)werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Lekor zijn aanvaard evenals alle daar uit voor Lekor voortvloeiende (advies)werkzaamheden, een en ander in de ruimste zin van het woord en zoals wordt vermeld in de Overeenkomst.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Lekor en een Opdrachtgever waarop Lekor deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met Lekor houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
2.2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Lekor, voor de uitvoering waarvan door Lekor derden dienen te worden betrokken.
2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Lekor en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.4. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
2.5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Voorwaarden.
2.8. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen Voorwaarden.
2.9. Wanneer door Lekor gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Lekor deze Voorwaarden soepel toepast.

ARTIKEL 3. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
3.1. De offertes en aanbiedingen die door Lekor worden gedaan zijn vrijblijvend. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen rechten worden ontleend.
3.2. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Lekor ontlenen.
3.3. Lekor kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend-, transport-, print- en administratiekosten evenals kosten van derden, tenzij anders aangegeven.
3.5. De Overeenkomst wordt gevormd door deze Voorwaarden samen met de opdrachtbevestiging door Lekor. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Lekor verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.6. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt,  wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden op het moment dat Lekor op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart. Indien de Opdrachtgever in dit geval niet binnen vijf (5) werkdagen na het verzoek reageert op de inhoud van de opdrachtbevestiging, dan wordt deze als juist en volledig aangemerkt en zijn Opdrachtgever en Lekor aan de inhoud ervan gebonden.
3.7. Indien Opdrachtgever niet de (enige) materieel belanghebbende is bij de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtgever, staat Opdrachtgever er voor in dat de (andere) materieel belanghebbende(n) onverkort instemmen met de Overeenkomst en de toepasselijkheid van onderhavige Voorwaarden en bedingen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever Lekor in en buiten rechte vrijwaart van alle schade en kosten, die samenhangen met of voortvloeien uit de schending van deze garantie
3.8. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

ARTIKEL 4. GEGEVENS EN INFORMATIE OPDRACHTGEVER
4.1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en Bescheiden, welke Lekor in overeenstemming met haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Lekor gewenste vorm en wijze aan Lekor ter beschikking worden gesteld.
4.2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Lekor direct wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
4.3. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Lekor ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
4.4. Indien Lekor op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, dient deze er voor zorg te dragen dat Lekor wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Lekor noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten en ARBO-normen. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Lekor zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Lekor van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
4.5. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, zal Opdrachtgever het door Lekor noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten om Lekor in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
4.6. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan doordat Opdrachtgever een van de verplichtingen in dit artikel niet –correct- nakomt, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 4. GEGEVENS EN INFORMATIE OPDRACHTGEVER
4.1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en Bescheiden, welke Lekor in overeenstemming met haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Lekor gewenste vorm en wijze aan Lekor ter beschikking worden gesteld.
4.2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Lekor direct wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
4.3. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Lekor ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
4.4. Indien Lekor op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, dient deze er voor zorg te dragen dat Lekor wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Lekor noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten en ARBO-normen. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Lekor zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Lekor van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
4.5. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, zal Opdrachtgever het door Lekor noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten om Lekor in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
4.6. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan doordat Opdrachtgever een van de verplichtingen in dit artikel niet –correct- nakomt, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 5. OPSCHORTING WERKZAAMHEDEN EN BESCHEIDEN
5.1. Lekor heeft het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan. Lekor is te allen tijde bevoegd om de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten Werkzaamheden heeft betaald aan Lekor, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
5.2. Lekor is voorts bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten – waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken – aan Opdrachtgever of derden tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
5.3. Het vorige lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Lekor hebben ondergaan.
5.4. Opdrachtgever vrijwaart Lekor voor schade die het gevolg is van te late toezending, onjuiste of onvolledige Bescheiden.
5.5. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Lekor de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

ARTIKEL 6. UITVOERING OPDRACHT
6.1 Alle werkzaamheden die door Lekor worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Lekor, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
6.2 Indien de werkzaamheden van Lekor beogen een bepaald (financieel) eindresultaat ten behoeve van Opdrachtgever te bewerkstelligen, wordt gezien de aard van de door Lekor te verrichten werkzaamheden nimmer gegarandeerd dat dit beoogde resultaat daadwerkelijk zal worden bereikt.
6.3 Lekor kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Lekor echter op grond van haar (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
6.4 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Lekor overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Lekor om de opdracht correct uit te voeren.
6.5 Lekor is bevoegd om, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, de opgedragen werkzaamheden of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in loondienst zijnde derden, indien dit de goede of efficiënte uitvoering van de Opdracht bevordert.
6.6 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.7 Opdrachtgever en Lekor zijn tegenover elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen als gevolg van het gebruik van elektronische middelen van communicatie. Hieronder valt – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behalve voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
6.8 Zowel Opdrachtgever als Lekor zal al wat redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
6.9 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
6.10 Indien Lekor als tussenpersoon van Opdrachtgever en diens accountant/boekhouder maar een gedeelte van de administratie verzorgt, berust de eindcontrole/verantwoordelijkheid te allen tijde bij Opdrachtgever dan wel diens accountant/boekhouder.

ARTIKEL 7. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT
7.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Lekor verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan hiervoor ontheffing verlenen.
7.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Lekor niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Lekor voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.
7.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Lekor voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Lekor, niet aan derden openbaren.
7.4 Lekor en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
7.5 Lekor is gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Lekor en slechts ter indicatie van de ervaring van Lekor. Dit wordt niet in strijd geacht met voorgaande bepalingen.
7.6 Lekor is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOM
8.1 Lekor behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkeld en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
8.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Lekor, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Lekor toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
8.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lekor aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel over de uitvoering van de Werkzaamheden door Lekor. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

ARTIKEL 9. HONORARIUM
9.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een Opdracht aanvaard en worden overeengekomen Werkzaamheden door Lekor verricht tegen vergoeding van de overeengekomen of, bij gebreke daarvan, de door Lekor gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en verschotten, vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW.
9.2 Lekor is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever betaling van een voorschot of zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien Opdrachtgever niet direct aan een daartoe strekkend verzoek van Lekor voldoet, is Lekor gerechtigd diens werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten c.q. af te breken totdat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet. Zolang Opdrachtgever niet aan dit verzoek heeft voldaan, is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
9.3 De uurtarieven van Lekor kunnen jaarlijks worden gewijzigd. Lekor zal bij wijziging van haar uurtarieven direct aan Opdrachtgever een aangepaste lijst van de door haar dan te hanteren (uur)tarieven, evenals tarieven met betrekking tot voorschotten, toezenden. Opdrachtgever gaat hierbij akkoord met deze jaarlijkse wijziging van de (uur)tarieven van Lekor, behoudens en voor zover de wijziging van deze (uur)tarieven onredelijk zou zijn. Iedere verhoging van de (uur)tarieven met minder dan 10 % wordt geacht niet onredelijk te zijn.
9.4 Indien de Overeenkomst is aangegaan voor een vast bedrag, houdt Lekor het recht meer Werkzaamheden dan vermeld in de Opdracht uit te voeren, indien deze Werkzaamheden voor de goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn. Opdrachtgever wordt, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is, voorafgaand schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende Werkzaamheden, in welk geval Opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk dient te berichten dat hij met de extra Werkzaamheden en samenhangende kosten niet instemt. Bij gebreke van tijdige reactie van Opdrachtgever, zal Lekor bevoegd zijn de aanvullende Werkzaamheden onverkort uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
9.5 Naast het honorarium worden de door Lekor gemaakte onkosten en de declaraties van door Lekor ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
9.6 Over alle door Opdrachtgever aan Lekor verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
9.7 Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde Opdracht, kan Opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht.

10.1 Betaling door Opdrachtgever dient plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
10.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling daartoe, over het openstaande bedrag van de declaratie een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan vanaf de vervaldatum tot aan de dag der gehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Lekor heeft.
10.3 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Lekor echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
10.4 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag, vervallen rente en kosten van invordering.
10.5 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Lekor daartoe aanleiding geeft, is Lekor gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze direct (aanvullende) zekerheid stelt in een door Lekor te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Lekor gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al wat Opdrachtgever aan Lekor uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

ARTIKEL 11. RECLAMES
11.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig (30) dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig (30) dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Lekor kenbaar te worden gemaakt.
11.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Lekor waarop de reclame geen betrekking heeft.
11.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Lekor de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen terugbetaling naar terugbetaling van het door Opdrachtgever al betaalde honorarium.
11.4 Indien partijen geen minnelijke oplossing bereiken, zal Lekor slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

ARTIKEL 12. OVERMACHT
12.1 Indien Lekor door overmacht tijdelijk verhinderd wordt de verplichtingen van Lekor na te komen, worden deze opgeschort.
12.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Lekor geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lekor niet in staat is haar verplichtingen na te komen zoals molest en niet voorzienbare stagnatie bij of wanprestatie door toeleveranciers of derden waarvan Lekor afhankelijk is, zoals softwareleveranciers. Werkstakingen in het bedrijf van Lekor en ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid van de door de uitvoering van de Opdracht aangewezen persoon worden tevens onder overmacht begrepen evenals computerinbraak en storingen in netwerken, telecommunicatie en infrastructuur.
12.3 Lekor informeert de Opdrachtgever onmiddellijk indien een overmachtsituatie zich voordoet.
12.4 Opdrachtgever is in goed overleg met Lekor gerechtigd de werkzaamheden die Lekor door overmacht niet kan uitvoeren, gedurende de overmachtsituatie zelf uit te voeren dan wel door een derde te laten uitvoeren. Lekor verleent hieraan alle medewerking die de Opdrachtgever in redelijkheid van Lekor kan verlangen.
12.5 Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee (2) maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
12.6 Heeft Lekor bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is Lekor gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

ARTIKEL 13. TERMIJNEN
13.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Lekor is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
13.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen.
13.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Lekor de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 14. OPZEGGING
14.1 Opdrachtgever en Lekor kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd in overeenstemming met de door Lekor opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
14.2 Opzegging dient schriftelijk per aangetekende brief plaats te vinden.
14.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Lekor recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, evenals op vergoeding van additionele kosten die Lekor al heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
14.4 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Lekor, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Lekor bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprak is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Lekor zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.
14.5 Lekor en Opdrachtgever kunnen de tussen hen tot stand gekomen Overeenkomst geheel, of voor zover deze nog niet is uitgevoerd, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de andere partij ontbinden, indien en zodra zich een van de navolgende omstandigheden zal voordoen:
a. Een partij schiet, na schriftelijke sommatie door de andere partij, gedurende een periode van veertien (14) dagen toerekenbaar tekort in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst;
b. Een partij wordt in staat van faillissement verklaard, althans het faillissement wordt aangevraagd en deze aanvraag wordt gedurende een periode van een maand niet vernietigd, ingetrokken of ongedaan gemaakt;
c. Aan een partij wordt surseance van betaling verleend, althans surseance van betaling wordt aangevraagd en deze aanvraag wordt gedurende een periode van twee weken niet vernietigd, ingetrokken of ongedaan gemaakt;
d. Van een partij (rechtspersoon) wordt het besluit genomen tot ontbinding, dan wel een partij (natuurlijk) persoon wordt onder bewind of curatele gesteld, dan wel op andere wijze onbevoegd over zijn of haar vermogen te beschikken en deze toestand houdt gedurende een periode langer dan een maand aan;
e. Een partij staakt zijn bedrijf of legt zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stil;
f. Een partij draagt zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk over aan een derde.
14.6 Blijft naar aanleiding van een verzoek van Lekor een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie binnen vijf (5) werkdagen uit, dan is Lekor gerechtigd schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden. Lekor blijft onverminderd het recht behouden op betaling van de al door haar verrichte werkzaamheden en op een aan haar vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID
15.1. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Lekor verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten Lekor haar invloed vallen. Hoewel de Opdracht door Lekor naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Lekor daarom geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
15.2. Lekor is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zuivere vermogensschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Lekor.
15.3. Lekor is tegenover Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van het honorarium dat Lekor in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. Bij een adviesopdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Lekor in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste zes (6) maanden heeft ontvangen. In beide gevallen geldt een maximum van drieduizend euro (€ 3.000,00). De limiteringen in dit artikel zijn niet van toepassing indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Lekor.
15.4. Lekor is in geen geval aansprakelijk voor een bedrag dat hoger is dan het bedrag dat Lekor op grond van een door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering van haar verzekeraar vergoed krijgt, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de polisvoorwaarden voortvloeit
15.5. Opdrachtgever vrijwaart Lekor voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Lekor onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Lekor en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
15.6. Opdrachtgever vrijwaart Lekor voor aanspraken van derden (medewerkers van Lekor en door Lekor ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
15.7. Indien Opdrachtgever zijnerzijds niet al het nodige heeft gedaan om Lekor in staat te stellen de haar opgedragen Werkzaamheden naar behoren en tijdig uit te voeren, dan is de Lekor tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele schade tengevolge van gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de opgedragen Werkzaamheden op grond van de Overeenkomst.
15.8. Lekor is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke Opdracht aan Lekor de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

15.9. Voor zover Opdrachtgever en Lekor in de Overeenkomst of tijdens de uitvoering van de Opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen altijd indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Lekor opleveren en daarom Opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Lekor daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Lekor dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

ARTIKEL 16. CONTRACTSOVERNEMING
16.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Lekor hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Lekor is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om dan alle relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
16.2. In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever Lekor voor alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

ARTIKEL 17. ONAFHANKELIJKHEID
17.1 Lekor heeft zich te houden aan de relevante onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers. Om Lekor in staat te stellen zich aan de betreffende onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is Opdrachtgever verplicht Lekor tijdig, juist en volledig te informeren over de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) Opdrachtgever (behoort), alle financiële en overige belangen en participaties van Opdrachtgever, evenals van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden haar onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de ruimste zin van het woord.
17.2 Lekor sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Lekor aan de voor haar geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

ARTIKEL 18. VERVALTERMIJN
18.1 Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook ten opzichte van Lekor in ieder geval na het verstrijken van één (1) jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden ten opzichte van Lekor kan aanwenden.

ARTIKEL 19. AFSTAND VAN RECHTEN
19.1 Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Lekor op grond van deze Voorwaarden en/of Overeenkomst zal de rechten en bevoegdheden van Lekor onder deze Voorwaarde en/of Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Voorwaarden en/of Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

ARTIKEL 20. NAWERKING
20.1 De bepalingen van deze Voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de tussen Lekor en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

ARTIKEL 21. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
21.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Lekor is Nederlands recht van toepassing.
21.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Lekor, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren, beslecht door de Rechtbank te Dordrecht.
21.3 Partijen zullen eerst beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

ARTIKEL 22. VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN
22.1 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53332164 en zullen door Lekor op verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze voorwaarden te downloaden en op te slaan via de website van Lekor.
22.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Klant.
22.3 De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.